Konrad Cichor

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Konrad Cichor działa we właściwości Sądu Rejonowego w Sosnowcu, która obejmuje miasto Sosnowiec.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. (Art. 8.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji Dz.U.06.167.1191 - tekst jednolity - z późniejszymi zmianami)